Oradenii pot depune cereri pentru ajutorul de incalzire a locuintelor, pentru iarna lui 2019-2020. Descarca formularul
Stiri Oradea

Oradenii pot depune cereri pentru ajutorul de incalzire a locuintelor, pentru iarna lui 2019-2020. Descarca formularul

Direcţia de Asistenţă Socială Oradea aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Oradea că începând cu data de 21.10.2019 distribuim şi preluăm formularelor de cereri şi declaraţii pe proprie răspundere pentru acordarea ajutoarelor de încălzire a locuinţei pentru sezonul rece 01 noiembrie 2019 – 31 martie 2020.

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor şi pentru optimizarea activităţii de preluare a Cererilor şi a documentele necesare, Direcţia de Asistenţă Socială Oradea pune la dispoziţia reprezentanţilor asociaţiilor de proprietari şi persoanelor fizice următoarele două locaţii:

 La sediul DAS Oradea din str. Primăriei nr. 42, Serviciul Relaţii cu Publicul şi Evaluare Iniţială ( cam. 17 ), după următorul program:

 • Luni             7:30 – 16:30
 • Marţi            7:30 – 16:30
 • Miercuri      7:30 – 16:30
 • Joi               7:30 – 18:30
 • Vineri          7:30 – 16:00

La Centrul Social Multifuncţional „Rogerius l” situat pe str. Sf. Apostol Andrei nr. 58, bl. C30, zilnic între orele 8:00 – 16:00. 

Documente necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

 • – Actul de identitate (buletin de identitate în termen de valabilitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie, permis de şedere temporară) pentru membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani (domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă cu locul de consum), original + fotocopie
 • – Certificatele de naştere pentru membrii familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani, original + fotocopie
 • – Hotărârea judecătorească de divorţ sau certificate de deces, atunci când este cazul, original + fotocopie
 • – Adeverinţă de venit cuprinzând salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă, tichetelor cadou, de vacanţă şi de creşă, norma de hrană)
 • – Cupon pensie, original + fotocopie, (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii
 • – Cupon indemnizaţie de handicap, original + fotocopie, din luna anterioară depunerii cererii
 • – Cupon indemnizaţie de şomaj, original + fotocopie, din luna anterioară depunerii cererii sau adeverinţa AJOFM
 • – Cupon indemnizaţie pentru creşterea copilului, original + fotocopie, din luna anterioară depunerii cererii sau Decizie AJPIS, original + fotocopie, sau extras de cont din care să rezulte explicit valoarea indemnizaţiei din luna anterioară depunerii cererii
 • – Cupon alocaţie de plasament, original + fotocopie
 • – Pentru elevi – Adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ
 • – Declaraţia unică pentru anul 2019 eliberată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), privind veniturile impozabile în cazul persoanelor constituite în asociaţii familiale sau a persoanelor fizice autorizate
 • Adeverinţă eliberată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) privind venituri impozabile, pentru toţi solicitanţii majori
 • – Pentru persoanele majore care nu realizează venituri – Declaraţie pe proprie răspundere
 • – Persoanele solicitante care au fost încadrate în muncă în anul 2019, dar care la momentul depunerii cererii au Contractul de muncă încetat, vor depune o fotocopie a acestuia
 • – Adeverinţă de la unităţile bancare în cazul persoanelor care au depozite bancare din care să rezulte valoarea acostora
 • – Declaraţie tip privind depozitele bancare
 • – Adeverinţă de la facultate pentru studenţi cu menţinea dacă urmează o formă de învăţământ cu taxă şi valoarea taxei de studiu
 • – Contractul de muncă în cazul persoanelor care realizează venituri în străinătate
 • – Pentru titularii cererilor, persoane singure, care nu realizează venituri se va anexa o dovadă (ex.facturi utilităţi) şi declaraţie privind veniturile din care îşi plătesc utilităţile, etc., venituri care se vor consemna la codul 78 (alte venituri) din Cererea şi declaraţia pe proprie răspundere

Pentru dovedirea calităţii de proprietar sau chiriaş, solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei va anexa cererii o fotocopie după unul din următoarele documente după caz: contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă; contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă; contractul de vânzare-cumparare sau de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauza de abitaţie, uz sau uzufruct viager; contractul de schimb de locuinţe; contractul (convenţia) de partaj voluntar; contractul de întreţinere sau contractul de rentă viageră; contractul de închiriere (locaţiune) care are ca obiect un imobil tip locuinţă, din fondul locativ de stat; contractul de comodat (împrumutul de folosinţă) a unui imobil cu destinaţia de locuinţă, în cazul în care contractul nu prezintă autentificare semnătură sau dată certă se solicită, în fotocopie, contractul de vânzare-cumpărare a imobilului; certificatul de moştenitor; hotărârile judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile, privind constatarea dreptului de proprietate, retrocedarea sau partajul unui imobil tip locuinţă; autorizaţia de construcţie ori contractul de construire, a unui imobil tip locuintă, însoţit de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară

În cazul în care solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este un membru de familie major care nu are calitatea de proprietar sau chiriaş, acesta va prezenta împuternicirea legală (notarială) din partea proprietarului sau a titularului contractului de închiriere, dovedind totodată că are domiciliul sau reşedinţa la adresa pentru care solicită ajutorul de încălzire.

Obligatoriu pt. cererile de energie termică formularul tip Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei completat şi semnat de către solicitant şi certificat prin semnătură şi ştampilă de către Asociaţia de Proprietari referitor la: numele şi prenumele persoanelor luate în calcul la stabilirea cheltuielilor pentru întretinere, nr. de camere branşate la sistemul de încălzire şi codul Furnizorului de energie termică cu subunitatea. Totodată, consumatorii particulari vor prezenta de la S.C. Termoficare Oradea dovada prețului de facturare a gigacaloriei.

În cazul în care se solicită încălzirea locuinței cu energie electrică este necesară prezenterea procesului verbal de debranşare de  la furnizarea energiei termice (fotocopie), contractul beneficiarului cu furnizorul şi ultima factura emisă.

Pentru beneficiarii de încălzire cu gaze naturale se solicită o fotocopie a contractului de furnizare a gazelor naturale, încheiat cu S.C. Distrigaz Vest S.A.

Pentru a dovedi vechimea mai mare de 10 ani a maşinii / motocicletei solicitanţii ajutorului pentru încălzirea locuiţei vor anexa la Cerere, în fotocopie, talonul şi cartea de identitate a acestora.

Pentru solicitanţii care au flotant pe raza municipiului Oradea este necesară prezentarea unei negaţii de la primăria de domiciliu că nu au solicitat ajutor de încălzire a locuinţei, Certificatul de atestare fiscală precum şi Adeverinţa din Registrul Agricol, eliberate de aceeaşi institutie.

În cazul copilului minor care locuieşte cu bunicii, în situaţia în care părinţii locuiesc la alte adrese şi care nu contribuie la întreţinerea minorului, copilul poate fi asimilat familiei bunicilor doar în condiţiile în care este stabilită măsura plasamentului sau a tutelei, altfel copilul este în întreţinerea părinţilor naturali.

Studenţii, până la vârsta de 26 de ani, întreţinuţi de părinţi şi care locuiesc separat de aceştia pot beneficia de ajutor cu următoarele condiţii:

 • – studenţii fără loc de muncă care nu realizează venituri proprii vor prezenta documente doveditoare privind veniturile nete realizate de către părinţi în luna anterioară depunerii cererii (Adeverinţă de venit cuprinzând salariul net realizat, inclusiv valoarea tichetelor de masă, tichetelor cadou, tichetelor cadou, de vacanţă, norma de hrană, Cupon pensie în original sau fotocopie (orice tip de pensie), Cupon indemnizaţie de handicap în original sau fotocopie din luna anterioară depunerii cererii sau adeverinţă AJOFM, Adeverinţă eliberată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), în termen de valabilitate, privind veniturile impozabile pentru toţi membri majori, Adeverinţă eliberată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF)  în cazul în care membri familiei sunt constituiţi în asociaţii familiale sau ca persoane fizice autorizate; Pentru membri familiei care nu realizează venituri se va anexa declaraţie pe proprie răspundere; Studenţii vor da o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte componenţa familiei cu corespondent fotocopii ale actelor de identitate a membrilor (CI şi CN) pentru a se putea stabili venitul net pe membru de familie, venit care se va completa în Cererea şi declaraţia pe proprie răspundere la codul 78;
 • – studenţii fără loc de muncă, dar care realizează venituri din pensii de urmaş, activităţi independente, etc. vor prezenta documente justificative care atestă sursa venitului;
 • – studenţii care realizează venituri salariale vor prezenta documente doveditoare privind veniturile nete realizate în luna anterioară depunerii cererii;

În situaţia în care părinţii nu-şi îndeplinesc obligaţia să-l întreţină pe copilul devenit major, dacă se află în continuarea studiilor,dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani, în caz de neînţelegere, întinderea obligaţiei de întreţinere, felul şi modalităţile executării, precum şi contribuţia fiecăruia dintre părinţi se stabilesc de instanţa de tutelă.

Studenţi străini

 • – studenţi străini care provin din ţări ale Uniunii Europene: vor prezenta o dovadă şi/sau declaraţie privind veniturile din care îşi plătesc utilităţile, taxele de şcolarizare, etc., venituri care se vor consemna la codul 78 (alte venituri) din Cererea şi declaraţia pe proprie răspundere;
 • – studenţii care provin din ţări non U.E. vor prezenta dovada mijloacelor de întreţinere necesare obţinerii permisului de şedere pe teritoriul României.
Cerere si declaratie pentru acordarea ajutorului de incalzire (

Descarca-l AICI