Ai RCA la Euroins Romania? Compania a intrat de astazi in insolventa. Societatea respingea dosare fara ca macar sa le analizeze
Economie

Ai RCA la Euroins Romania? Compania a intrat de astazi in insolventa. Societatea respingea dosare fara ca macar sa le analizeze

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a decis să retragă autorizația de funcționare a societății Euroins România, constatând indiciile stării de insolvență a companiei. 

Consiliul a mai hotărât promovarea de către ASF a unei cereri pentru deschiderea procedurii de faliment și numirea Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA) ca administrator interimar al societății, cu sarcina de a asigura administrarea și conducerea activității asigurătorului și adoptarea măsurilor  necesare pentru conservarea patrimoniului. Atribuțiile conducerii societății se suspendă de drept. Mandatul FGA încetează la numirea lichidatorului judiciar.

La data de 30.06.2022 societatea nu deține fonduri eligibile pentru acoperirea SCR, situație care se menține și la data de 30.09.2022. Pentru restabilirea cerinței de capital de solvabilitate (SCR) este nevoie de fonduri în cuantum la 2,19 miliarde lei, iar pentru acoperirea MCR fonduri în cuantum de 1,75 miliarde lei. Decizia retragerii autorizației a fost luată în condițiile în care situația Euroins România nu face fiabilă aplicarea unei proceduri de rezoluție.

Decizia Consiliului ASF se bazează  pe o amplă analiză a situației Euroins România. În acest sens, menționăm faptul că, începând cu anul 2020, Euroins a făcut obiectul unor acțiuni intense de control care au avut drept rezultat evidențierea situației reale a societății. Între februarie 2020 și ianuarie 2023, Autoritatea a aplicat Euroins 26 de sancțiuni, soldate cu amenzi totale de peste 16 milioane de lei, rezultate din 17 acțiuni de control

Toate sancțiunile aplicate de ASF societății Euroins România au fost confirmate, pe fond sau definitiv, de instanțele de judecată cărora societatea li s-a adresat în contestarea măsurilor.

În februarie 2020, echipa de control a ASF constată mai multe nereguli la societatea Euroins România. Printre acestea, nerespectarea termenelor legale privind instrumentarea și termenele de plată a despăgubirilor, dar și lipsa unor proceduri conforme pentru instrumentarea dosarelor de daună sau constituirea unor rezerve subevaluate. Societatea este sancționată cu amendă și i se impune un plan de măsuri care constă, printre altele, în îmbunătățirea sistemului informatic și revizuirea tuturor dosarelor de daună din sold până la data de 31.12.2020.

În septembrie 2020, în urma a două controale, unul inopinat și unul permanent, ASF constată abateri în ceea ce privește constituirea rezervei de daune și a rezervei de prime, precum și nedeținerea de fonduri proprii eligibile care să acopere cerința minimă de capital (MCR) și cerința de capital de solvabilitate (SCR). Societatea este sancționată cu amendă și îi este impus un nou plan de măsuri.

În decembrie 2021, în urma unui control periodic, ASF constată mai multe abateri: neconstituire rezerve regim național și Solvabilitate II, evidență neadecvată a dosarelor de daune, nerespectarea prevederilor legale privind instrumentarea și termenele de plată a despăgubirilor, nedeținere de fonduri proprii necesare acoperirii SCR.

În martie 2022, un control inopinat și unul permanent relevă că societatea Euroins se află în continuare în situația de a nu deține fondurile proprii necesare pentru acoperirea SCR. Se constată, de asemenea, perpetuarea întârzierilor în constatarea daunelor, precum și neplata penalităților.

Societății i se impune revizuirea planului de redresare în așa fel încât asigurătorul să fie capitalizat, să își crească ponderea Primelor Brute Subscrise (PBS) din asigurări non-RCA și să refacă procedurile de gestionare a dosarelor de daună. Societatea prezintă ASF un plan de redresare și se angajează ca până la data de 30 iunie 2022 să restabilească fondurile necesare pentru acoperirea SCR. De asemenea, societatea se angajează să își majoreze fondurile proprii prin două împrumuturi subordonate, în valoare totală de 100 de milioane de lei.

În iulie 2022, societatea este încă o dată sancționată, pentru netransmiterea în termenul legal a situațiilor financiare. Pe date de 2 august 2022, la patru luni de la expirarea termenului legal, Euroins a depus situațiile financiare auditate. Subliniem că opinia auditorului este una cu rezerve, acesta precizând că nu a obținut „probe de audit suficiente și adecvate” pentru a certifica că societatea îndeplinește condițiile de solvabilitate. Auditorul nu a putut stabili nivelul ajustărilor necesare pentru ca societatea să îndeplinească aceste cerințe.

În noiembrie 2022, se constată alte abateri ale Euroins România în ceea ce privește constituirea necorespunzătoare a rezervelor tehnice sub regimul national, precum și raportarea incompletă, incorectă și necorespunzătoare a situației litigiilor aflate pe rolurile instanțelor din România în care societatea avea calitatea de pârât.

Opt abateri grave constatate la societatea Euroins România

În 26.10.2022 și 02.02.2023, ASF a transmis companiei două rapoarte de control. Se constată, printre altele, că estimările din planul de redresare au fost nerealiste și că există diferențe între raportările societății și situația reală. Redăm mai jos cele opt abateri majore constatate de ASF, cu precizarea că detaliile privind fiecare dintre aceste abateri pot fi consultate în decizia ASF, după publicarea în Monitorul Oficial.

  1. Societatea Euroins România a supraestimat veniturile și a subestimat cheltuielile privind contractele de reasigurare. Potrivit analizei ASF, societatea a supraestimat veniturile din anul 2021 cu 151,5 milioane de lei și a subestimat cheltuielile cu 223 de milioane de La data de 30.06.2022, veniturile erau supraestimate cu 127 de milioane de lei, iar cheltuielile subestimate cu 91 de milioane de lei. În cazul contractului de reasigurare pentru acoperirea rezervei de daune neavizate (IBNR), încheiat cu societatea EIG Re, parte a Euroins Insurance Group, societatea nu a putut proba că au fost făcute decontări între părți.
  2. La data de 30.09.2022, societatea Euroins România nu a estimat o rezervă de daună suficientă pentru a acoperi toate fluxurile de numerar viitoare, așa cum prevede legislația europeană și legislația locală.
  3. Euroins România nu a utilizat în calculul rezervei de daune neavizate (IBNR) cele mai bune practici actuariale, așa cum prevăd legislația în domeniu și normele
  4. Euroins România nu a aplicat propriile proceduri de calcul al rezervelor, deficitul de reserve constatat fiind de 605 milioane
  5. Nu a efectuat estimarea sumelor recuperabile din reasigurare aferente rezervei de daună pe an de accident, iar estimarea ratei de cedare în reasigurare nu s-a realizat prin referință la experiența daunelor plătite
  6. Nu a calculat corespunzător sumele recuperabile de la reasigurători sau de la vehicule investiționale.
  7. Estimările din planul de redresare nu au fost realiste și nu acoperă deținerea în permanență a fondurilor proprii necesare pentru acoperirea cerinței de capital de solvabilitate (SCR). La 30.09.2022, Euroins România nu deținea aceste fonduri. La 30.06.2022, fondurile necesare pentru restabilirea SCR se ridicau la 1,6 miliarde de lei, iar la 30.09.2022 se ridicau la 2.19 miliarde de
  8. Nu îndeplinește condițiile privind fondurile proprii de bază eligibile care să acopere cerința minimă de capital (MCR), încâlcând astfel dispozițiile articolului 95, alineatul 1 din legea 237/2015. La 06 2022, necesarul de fonduri pentru restabilirea MCR era de 1,25 miliarde de lei, iar la 30.09.2022 de 1,75 miliarde lei. Menționăm că legislația în vigoare prevede respectarea unor pași pentru eventualitatea în care asigurătorul își restabilește MCR. Societatea a beneficiat de toate termenele legale pentru restabilirea indicatorilor de solvabilitate, însă demersurile făcute de aceasta nu au condus la restabilirea solvabilității.

Contractul de reasigurare cu EIG Re, reasigurător din grup

În februarie 2023, ASF a luat la cunoștință, dintr-un comunicat de presă emis de Euroins Insurance Group, că Euroins România încheiase recent un contract de reasigurare cu EIG Re, companie din cadrul grupului. Imediat, ASF a solicitat Euroins România documente și lămuriri în legătură cu acest contract, având în vedere că nu fusese informată anterior de către companie. Societatea a pus la dispoziția ASF o parte din documentele solicitate.

O primă problemă identificată în cazul acestui contract este existența unor clauze care creează avantaje pentru reasigurător în detrimentul consumatorilor aflați în relație cu Euroins. Concret, una dintre clauze arată că, dacă o parte a fost plasată sub orice formă de administrare de către un organism de reglementare, obligațiile celeilalte părți încetează. De asemenea, dacă activitatea de a tranzacționa orice clasă de asigurare este suspendată, reasigurătorul este considerat liber de obligații și toate primele sunt păstrate de reasigurător.

Prin contractul de reasigurare amintit, Euroins România cedează 97% din daunele întâmplate până la 31.12.2022 și 87% din daunele ce urmau să se înregistreze în 2023. Euroins datora pentru acoperirea daunelor 1,58 de miliarde de lei, dintre care 855 de milioane de lei lichidități și 732 de milioane de lei sume recuperabile din reasigurare. Euroins România a informat că deja a efectuat transferul drepturilor asupra activelor. În același timp, Euroins Insurance Group a precizat că active în valoare de 350 de milioane de lei vor fi transferate direct la Euroins România și alți 250 de milioane de lei vor fi disposnibili sub formă de numerar în lei. Contractul de reasigurare presupune ca, în cazul în care plățile efectuate în perioada de decontare sunt mai mari decât încasările, reasigurătorul să își asume plata diferenței către reasigurat, în speță Euroins România. În caz contrar, diferența dintre încasări și plăți va rămâne la reasigurător. Din analiza contractului a rezultat că acesta nu conduce la restabilirea solvabilității societății. Consiliul ASF a luat măsura de a impune FGA, în calitate de administrator interimar, să facă toate demersurile pentru încetarea contractului cu EIG Re. Detalii exacte pot fi consultate în decizia Consiliului ASF.

Ne găsiți și pe Google News