Se simplifica procedurile de înmatriculare a vehiculelor pe teritoriul României
Stiri Oradea

Se simplifica procedurile de înmatriculare a vehiculelor pe teritoriul României

noriel.ro
Instituția Prefectului județul Bihor în contextul publicării în Monitorul Oficial al României nr.725 a Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 120/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor a emis o circulară în atenția autorităților publice locale pentru a pune în aplicare noile prevederi, ținând cont de necesitatea clarificării situației categoriilor de vehicule supuse înregistrării la nivelul primăriilor în contextul armonizării legislației la nivel european.

Modificările aduse fac parte dintr-o serie de măsuri necesare în vederea debirocratizării serviciilor publice pe măsura creșterii gradului de digitalizare, având ca scop simplificarea procedurii de înmatriculare a vehiculelor pe teritoriul României.

De asemenea, o sinteză a modificărilor legislative adoptate la nivelul Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Bihor (SPCRPCÎV) vă este prezentată mai jos, iar Ordinul MAI nr.12/2020 este publicat pe site-ul Instituției Prefectului la secțiunea dedicată SPCRPCÎV, astfel încât îndemnăm solicitanții să consulte modificările și să le aplice în vederea unei colaborări eficiente.

INFORMARE

decathlon.ro

privind modificările legislative adoptate la nivelul

Serviciul Public Comunitar Regim Permise De Conducere și

Înmatriculare a Vehiculelor

Ținând cont de necesitatea digitalizării administrației publice, în special în contextul stării de alertă instituită în urma declanșării pandemiei de Covid-19 se aprobă și se aduc la cunoștința persoanelor interesate următoarele informații privind procedura de înmatriculare a vehiculelor:

 1. Posibilitatea înmatriculării unui vehicul nou de catre operatorul economic care are ca obiect de activitate vânzarea vehiculelor noi, în numele cumpărătorului în baza unui contract de mandat încheiat între părți

“(…)înmatricularea, autorizarea provizorie şi eliberarea unui certificat de înmatriculare se efectuează de serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor în a căror rază de competenţă proprietarii îşi au domiciliul, sediul ori reşedinţa în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate, la cererea acestora”.

 1. Simplificarea documentelor necesare înmatriculării:

1) Înmatricularea permanentă sau înmatricularea temporară se efectuează pe baza depunerii următoarelor documente:

 1. a) cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin; în cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menţiona în mod explicit acest lucru în cuprinsul cererii;
 2. b) dovada înregistrării în evidenţa organului fiscal al autorităţii publice locale în a cărei rază de competenţă proprietarul sau utilizatorul, în cazul vehiculelor care fac obiectul unui contract de leasing, îşi are domiciliul, sediul ori reşedinţa în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate. În cazul înmatriculării temporare a vehiculelor ce urmează a fi înmatriculate în alt stat nu este necesară depunerea dovezii înregistrării în evidenţa organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale;
 3. l) dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare sau plăcuţelor cu număr de înmatriculare a căror combinaţie a fost păstrată anterior;
 4. n) procura specială în formă autentică, după caz.”
 5. Procedura privind înmatricularea vehiculelor aduse din alte state pe teritoriul României:

„(3) În cazul vehiculului de provenienţă străină care a mai fost înmatriculat în alt stat şi care se înmatriculează pentru prima dată în România, solicitantul trebuie să depună, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1)- enumerate mai sus  –  şi documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare.”

 1. Acte necesare transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul:

    „ART. 8 –  (1) Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul se efectuează în baza depunerii următoarelor documente:

 1. a) cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexă; în cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menţiona în mod explicit acest lucru în cuprinsul cererii;
 2. b) dovada înregistrării în evidenţele organelor fiscale ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază de competenţă noul proprietar sau utilizatorul, în cazul vehiculelor care fac obiectul unui contract de leasing, îşi are domiciliul, sediul ori reşedinţa, în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate;
 3. i) certificatul de înmatriculare emis pe numele fostului proprietar;
 4. j) plăcuţele cu numărul de înmatriculare şi, după caz, plăcuţele a căror combinaţie a numărului de înmatriculare a fost păstrată anterior de către solicitant, în condiţiile 27 alin. (1);
 5. l) dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, cu excepţia cazului în care acestea se transferă automat noului proprietar, în condiţiile 24 alin. (4) din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau acesta a optat anterior pentru păstrarea unei combinaţii a numărului de înmatriculare, în condiţiile art. 27 alin. (1), iar forma, dimensiunile şi conţinutul plăcuţelor îndeplinesc cerinţele din standardele în vigoare;
 6. n) procura specială în formă autentică, după caz.”
 7. 5. Crearea premiselor pentru furnizarea serviciilor online la operatiunile: eliberare duplicat certificat de înmatriculare, radiere din oficiu, pastrare combinatie număr de înmatriculare;
 1. Procedură privind acordarea autorizației provizorie de circulație:

(1) Autorizaţia de circulaţie provizorie se eliberează în baza depunerii următoarelor documente:”.

 1. a) cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexă;
 2. b) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate a acesteia;”.

     b^1) documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în cazul vehiculului de provenienţă străină care a mai fost înmatriculat în alt stat, în original şi în copie;”.

 1. d) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului, în original şi în copie;”.
 2. i) procura specială în formă autentică, după caz.”

    (2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. b^1), d) şi e) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.”

    (3) în cazul absenţei documentelor prevăzute la alin. (1) lit. b^1), serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent va autoriza provizoriu circulaţia unui vehicul înmatriculat anterior în alt stat, pentru o perioadă de maximum 5 zile, dar care nu poate depăşi data la care expiră asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule.”

    (2) Eliberarea autorizaţiilor de circulaţie provizorie prevăzute la alin. (1) se efectuează în baza depunerii următoarelor documente:”.

 1. a) cererea solicitantului (…)”
 2. Proceduri privind reglementarea obținerii duplicatului placă de înmatriculare și introducerea opțiunii păstrării combinației numărului de înmatriculare:

            “(…)(1) Eliberarea unui nou certificat de înmatriculare în situaţia modificării unor date înscrise în acesta se efectuează de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent , la solicitarea proprietarului, titular al certificatului de înmatriculare ;

            “Plăcuţele cu numărul de înmatriculare se restituie pe loc solicitantului, când acesta a optat pentru păstrarea combinaţiei numărului de înmatriculare, numai dacă îndeplinesc cerinţele impuse de standardele în vigoare, iar combinaţia numărului de înmatriculare nu a fost restricţionată conform legii. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu eliberarea noului certificat de înmatriculare a vehiculului (…) .

 1. Procedură privind păstrarea combinației numărului de înmatriculare –instituirea clară a unei perioade determinate:

“ Păstrarea combinaţiei numărului de înmatriculare poate fi solicitată de către titularul certificatului de înmatriculare autorităţii care a efectuat înmatricularea, până la momentul radierii vehiculului, al expirării solicitării anterioare de păstrare sau al transcrierii transmiterii dreptului de proprietate pe numele dobânditorului, după caz, cu plata tarifului aferent. Solicitarea înscrierii acesteia în evidenţele autorităţii competente (…)” ;

Valabilitatea păstrării combinaţiei numărului de înmatriculare este de un an de la data solicitării, cu posibilitatea de prelungire consecutivă pe o perioadă de maximum trei ani.

 Responsabilitatea asigurării continuităţii păstrării combinaţiei numărului de înmatriculare revine solicitantului operaţiunii respective (…)”.

 1. Procedură privind acordarea autorizației pentru probe la nivelul Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent –extinderea sferei solicitanților:

“Autorizaţia de circulaţie pentru probe este valabilă un an de la data emiterii şi se eliberează persoanei juridice, proprietar al vehiculelor, sau, după caz, persoanei juridice autorizate să efectueze activităţi de testare a vehiculelor, sistemelor, componentelor, unităţilor tehnice separate, pieselor sau echipamentelor, destinate acestora, mandatată de către producător, la solicitarea acesteia, de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor în a cărui rază de competenţă aceasta îşi are sediul (…).”